Komite ve Ekiplerimiz
02 Ocak 2022


HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI-SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREVLERİ

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Komite Başkanı

Komitenin görev alanı :
o Hastaların doğru kimliklendirilmesi
o Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
o İlaç güvenliğinin sağlanması
o Transfüzyon güvenliğinin sağlanması
o Radyasyon güvenliğinin sağlanması
o Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
o Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
o Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
o Hasta mahremiyetinin sağlanması
o Hastaların güvenli transferi
o Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli
bir şekilde devredilmesi
o Bilgi güvenliğinin sağlanması
o Enfeksiyonların önlenmesi
o Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi.

Uz. Dr. Emine GÜNER

Aile Hekimi-Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Enfeksiyonların önlenmesi

 

Genel Cerrahi Uzmanı

Güvenli cerrahi uygulamaları

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Hasta Bilgileri Ve Kayıtlarının Sağlık Çalışanları Arasında Güvenli Bir Şekilde Devredilmesi

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Hasta Mahremiyeti, Güvenli Hasta Transferi Ve Hastaların Doğru Kimliklendirilmesinin Sağlanması

Ediz RODOPLU

Eczacı

İlaç Güvenliğinin Sağlanması

Mehmet Emin FİLİZ

Laboratuar Teknisyeni-Transfüzyon Sorumlusu

Transfüzyon Güvenliği Laboratuvarda Hasta Güvenliği

M.Enver ULUSOY

Radyoloji Teknisyeni

Radyasyon Güvenliği

Samet TALAY

Tıbbi Cihaz Sorumlusu-Materyovijilans Sorumlusu

Tıbbi Cihaz Güvenliği

Süleyman DÖNMEZ

Bilgi İşlem

Bilgi Güvenliği

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Hasta Hakları Birim Sorumlusu

Üye

Şeyma BAL

Kalite Birim Personeli

Sekreterya

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREVİ

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Komite Başkanı


Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun hastanenin tüm bölümlerini kapsayan enfeksiyonların önlenmesine yönelik program hazırlamak, Sağlık hizmeti süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi

 

Uz.Dr.Emine GÜNER

Aile Hekimi/Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Üye

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon kontrol hemşiresi

Sekreterya

Uz.Dr.Aziz ASLAN

Dâhiliye Uzmanı

Üye

 

Genel cerrahi uzmanı

Üye

İbrahim KARADENİZ

İdari ve mali hizmetler müdürü

Üye

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Üye

Ediz RODOPLU

Eczacı

Üye

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI-SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREVİ

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Komite Başkanı

Komitenin görev alanı :
o Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi
o Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması
o Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması
o Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları
o Atık yönetimi çalışmaları
o Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının
yapılması
o Tehlikeli maddelerin yönetimi

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

 

Atık yönetimi ve tehlikeli maddelerin yönetimi-Kurumda can ve mal güvenliğini sağlamak

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Cengiz ARSLAN

HAP sorumlusu

Acil Durum Ve Afet Sorumlusu

Samet TALAY

Tıbbi Cihaz Sorumlusu-Materyovijilans Sorumlusu

Tıbbi Cihazların Bakımı, Ayar ve Kalibrasyon Planlarının yapılması

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Sekreterya

Zeliha YAR

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

ÜYE

 

Teknisyen

Üye

 

EĞİTİM KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREVİ

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Komite Başkanı

Eğitim komitesi eğitim faaliyetlerini planlar ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlar.Eğitim komitesinin görev alanları:
• Hizmet kalite standartları eğitimi,
• Hizmet içi eğitimler,
• Uyum eğitimleri,
• Hastalara yönelik eğitimleri kapsamaktadır.

İbrahim KARADENİZ

İdari ve mali hizmetler müdürü

ÜYE

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Şeyma BAL

Kalite verimlilik direktörü

ÜYE

Zeliha YAR

Eğitim hemşiresi

Sekreterya


KAN TRANSFÜZYON KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Komite Başkanı

1-Komite, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu incelemeli ve değerlendirilmelidir.
2-Güvenli transfüzyonun sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları yapmalıdır.
3- Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır.
4-Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir.
5-Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip edilmelidir.
6-Hastane personelinin transfüzyon konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir.
7-Gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Uz.Dr.Emine GÜNER

Aile Hekimi

Üye

 

Genel Cerrahi Uzmanı

Üye

Uz.Dr.Özlem YILMAZ

Anestezi ve Reanimasyon Sorumlusu

Üye

İbrahim KARADENİZ

İdari ve mali hizmetler müdürü

Üye

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Üye

Şeyma BAL

Kalite verimlilik direktörü

Üye

Mehmet Emin FİLİZ

Transfüzyon hizmetleri sorumlusu

Sekreterya

Zeliha YAR

Hemovijilans Sorumlusu

Üye

Özlem ŞAPÇI

Dâhiliye Servis Sorumlu Hemşiresi

Üye

Orhan BAĞIŞ

Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi

Üye

Emel POYRAZ

Genel Cerrahi servisi Sorumlu hemşiresi

Üye

Gülsevim KARADAŞ

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi

Üye

Şenol KARANFİL

Arşiv Sorumlusu

Üye

 

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU/ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Komite Başkanı

Ø Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması
Ø Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması
Ø Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması
Ø Kesici – delici alet yaralanmasına yönelik risklerin azaltılması
Ø Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması
Ø Sağlık tarama programının hazırlanması ve takibi

Uz:Dr.Mesut BİLGİNÇ

Uzman Aile Hekimi /İşyeri Hekimi

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması

Sevgi Can ÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

İbrahim KARADENİZ

İdari ve mali hizmetler müdürü

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Üye

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

İbrahim KARADENİZ

V.H.K.İ.

Çalışan Temsilcisi

Cengiz ARSLAN

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

Üye

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Üye

 

Teknisyen

Üye

BİNA TURU EKİBİ

ADI-SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Ekip Başkanı

Hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıkların tespit edilmesi,
Gerektiğinde düzeltici, önleyici faaliyet başlatılması.

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

Üye

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Üye

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

Sevgican ÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

Üye

Cengiz ARSLAN

Sivil Savunma Birim Sorumlusu

Üye

İbrahim DEMİRDAĞ

Teknisyen

Üye


İLAÇ YÖNETİMİ VE AKILCI ANTİBİYOTİK YÖNETİMİ EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

Ekip Başkanı


o İlacın dahil olduğu tüm süreçlerin düzenlenmesi ve denetimi
o Hastane formülerinin hazırlanması ve formüler ile ilgili gerekli güncellemelerin yapılması
o Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması
o Akılcı antibiyotik kullanım ilkelerinin belirlenmesi ve "Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlanması

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

İlacın dahil olduğu tüm süreçleri düzenlemesi, denetlemesi, akıl ilaç kullanımı ile ilgili ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Ediz RODOPLU

Eczacı

Uz.Dr.Emine GÜNER

Aile hekimi/Enfeksiyon kontrol hekimi

Akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri belirlenmesi be “ Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi Hazırlanması

 

Genel Cerrahi Uzmanı

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi


BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

Ekip, bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durum tespitlerini yapar, bilgi güvenliği için olası riskleri belirler, tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izler, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

-tüm bilgisayarlarda merkezi sunucu tarafından kontrol edilebilen anti virüs yazılımı bulundurulur.

İbrahim KARADENİZ

İdari ve mali hizmetler müdürü

ÜYE

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Süleyman DÖNMEZ

Bilgi İşlem Sorumlusu

ÜYE

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

SEKRETERYA

TEMİZLİK DENETİM EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

Ø Hastanede bulunan tüm alanlara yönelik temizlik planlaması yaparak temizlik talimatlarının ve temizlik kontrol formlarının oluşturulmasını sağlar. Hazırlamış olduğu tüm dokümanları Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin onayına sunar.
Ø Temizlik işlerinin “Hastane Temizlik Talimatı“ na ve diğer temizlik talimatlarına uygun bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu, planlanması ve temizlik personeli çalışma düzeni konularından sorumludur.
Ø Temizliğin birimlere göre kimler tarafından ne zaman ve ne şekilde yapılacağını belirler.
Ø Atıkların biriminde ayrıştırılması toplanması, taşınması ve depolanması konusunda önlemler alır ve denetimler yapar.
Ø Hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli önlemleri alınmasını sağlar.
Ø İhtiyaç duyulan kaynakları tespit eder, üst yönetime bilgi sunar.

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü

ÜYE

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

ÜYE

Fatma Gül DEĞİRMENCİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

SEKRETERYA

Sevgi Can ÖZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Sorumlusu

ÜYE

Hakan KÜREN

Temizlik Personeli Sorumlusu

ÜYE

 

NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması ve izlemine yönelik süreçler hakkında sağlık çalışanlarına eğitim vermek

Hastaneye çeşitli patolojileri nedeniyle başvurmuş olan hastalarda malnütrisyon ya da malnütrisyon riskini tespit etmek ve tespit edildikten sonra bu hastaların uygun sağlık merkezine yönlendirilmesini sağlamak

Hastaların nütrisyonel destek ihtiyacının karşılanmasına yönelik süreçleri izleyerek iyileştirme için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Birgül PALABIYIKOĞLU

Diyetisyen

ÜYE

 

Palyatif servis sorumlu hekimi

ÜYE

Emine YILMAZ

Palyatif servis sorumlu hemşiresi

SEKRETERYA

Ediz RODOPLU

Eczacı

ÜYE


PALYATİF BAKIM YÖNETİM EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

Yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve ailede; ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile gerekli gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve hafifletilmesine yönelik uygulamalarla yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlar.

Palyatif bakım gerektiren hastaların, palyatif bakım hizmeti almasına yönelik gerekli planlama, koordinasyon ve yönlendirmeyi yapar

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

 

Palyatif servis sorumlu hekimi

ÜYE

İrem CİVAN

Evde Sağlık Birimi Sorumlu Hekimi

ÜYE

Emine YILMAZ

Palyatif servis sorumlu hemşiresi

ÜYE

Birgül PALABIYIKOĞLU

Diyetisyen

ÜYE


MAVİ KOD EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

Hastanemizde gerçekleşebilecek kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın veya sağlık personelinin hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirleyip sorumlu ekibin en kısa zamanda olay yerine ulaşmasını temin etmektir.
Sorumlular mavi kodla ilgili tüm çalışanlara eğitim verilmesinden, Tatbikat organizasyonu yapılmasından ve gerektiğinde DÖF (düzeltici önleyici faaliyet) açılmasından sorumludurlar,

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Pager Cihazı Sorumlusu

Uz.Dr.ÖZlem YILMAZ

Anestezi Uzmanı

Eğitim ve Tatbikatı, Mavi Kod Çantası Stok Miad Takibi

Ufuk MERİÇ

Anestezi Teknisyeni

Serap TEKTAŞ

Anestezi Teknisyeni

Üye

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

Ramazan EFE

Güvenlik şefi

Üye

**Not:Mesai dışı mavi kod ekibi ;nöbetçi acil servis hekimi,nöbetçi acil servis hemşiresi ve nöbetçi güvenlik görevlisinden oluşur.


PEMBE KOD EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

1.Uyarı sisteminin oluşturulmasını sağlamak,
2.Pembe kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerinin organizasyonunu yapmak ve çalışanlara eğitim vermek,
3.Pembe kod uygulamalarına yönelik her dönem için tatbikatların yapılmasını sağlamak,
4.Pembe kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri yapmak,
5.Pembe kod olaylarının veya tatbikatlarının kayıtlarını tutmak, tutulmasını sağlamak,
6.Kayıtların analizi ve gerektiğinde DÖF (düzeltici önleyici faaliyet ) başlatılması,
7.Pager cihazlarının kontrolü,
8.Ekibin etkin çalıştığının kontrolü pembe kod uyarı sisteminin yönetimi bu kişilerin sorumluluk alanındadır.

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetleri Müdürü

Renkli kod sistem sorumlusu

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Üye

Özlem ŞAPÇI

Çocuk Servisi Sorumlu Hemşiresi

Tatbikat, Eğitim

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

Ramazan EFE

Güvenlik Şefi

Üye

**Not:Mesai dışı pembe kod ekibi ;nöbetçi acil servis hekimi,nöbetçi çocuk servisi hemşiresi ve nöbetçi güvenlik görevlisinden oluşur.

 

BEYAZ KOD EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

-Beyaz Kod uyarı sisteminin (1111) kurulması,
-Personele yönelik beyaz kod uygulama kayıtlarının düzenli olarak tutulmasının takibi,
-Olaya maruz kalan çalışanlara destek verilmesi,
- Bildirimlerin aylık analizi, gerektiğinde DÖF (düzeltici önleyici faaliyet ) başlatılması,
- Ekibin etkin çalıştığının kontrolü,
- Pager cihazlarının kontrolü,
-Yılda 2 kez beyaz kod tatbikatının yaptırılması,

İbrahim KARADENİZ

İdari ve mali hizmetleri müdürü

Renkli kod sistem sorumlusu

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Zeliha YAR

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Eğitim, Tatbikat, DÖF sorumlusu

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

Ramazan EFE

Güvenlik şefi

Üye

**Not: Mesai dışı BEYAZ kod ekibi; nöbetçi acil servis hekimi,NÖBETÇİ ACİL SERVİS HEMŞİRESİ ve nöbetçi güvenlik görevlisinden oluşur.


KIRMIZI KOD EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

-Kırmızı Kod uyarı sisteminin (4444) kurulması,
- Kırmızı kod uygulama kayıtlarının düzenli olarak tutulmasının takibi,
- Kırmızı kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu ve gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetlerin başlatılması - Yapılan kırmızı kod müdahalesi ile ilgili kayıtların tutulması
- Ekibin etkin çalıştığının kontrolü,
- Pager cihazlarının kontrolü,
- Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod tatbikatının yaptırılması,
- Tatbikatların görüntü kayıtları bulunmalıdır.
- Tatbikat raporu hazırlanmalıdır.

İbrahim KARADENİZ

İdari Ve Mali Hizmetleri Müdürü

Renkli Kod sistem sorumlusu

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

Üye

Cengiz ARSLAN

Sivil Savunma Ve Hap Sorumlusu

Eğitim, Tatbikat ve Döf sorumlusu, yangın söndürme tüpleri kontrol sorumlusu

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

Üye

Ramazan EFE

Güvenlik Şefi

Üye

**Not: Mesai dışı kırmızı kod ekibi; nöbetçi acil servis hekimi ve nöbetçi güvenlik görevlisinden oluşur.

ANKET UYGULAMA EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Büşra ATLA

Tıbbi Sekreter

Hasta Deneyimi Anketleri(Ayaktan-Yatan-Acil Servis)

üAnketlerini uygularken Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Anket Uygulama Rehberi’ndeki Hasta Deneyimi/Çalışan Geri Bildirim Anketi Formlarını kullanmak

üUygulanan anketleri Kalite Yönetim Birimine teslim etmek

Şayma BAL

Kalite Birimi Personeli

Çalışan Personel Anketleri

Zeliha YAR

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

Çalışan Personel Anketleri

HASTA VE ÇALIŞAN PERSONEL ANKETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

üKalite Yönetim Birimi tarafından yapılmış olan analizler anket değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilir.

üAlınan kararlar doğrultusunda yapılacak işlemler planlanır.

üGerekli düzeltici-önleyici faaliyetler başlatılarak, takibi Kalite Yönetim Birimi tarafınca yapılır.

İbrahim KARADENİZ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

ÜYE

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Şeyma BAL

Kalite Verimlilik Direktörü

ÜYE


GÖRÜŞ –ÖNERİ VE ŞİKAYET DEĞERLENDİRME EKİBİ

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

o Görüş, öneri ve şikayetleri, düzenli aralıklarla (aylık periyotlarda) değerlendirilmek

o Öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimleri

en kısa zamanda ele almak

o Veri analizleri ile ulaşılan bulguları üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşmak

o Elde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğunu tespit etmek ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceğini planlanmak

o Görüş, öneri ve şikayeti bulunan hasta veya yakınına gerektiğinde geri bildirimde bulunmak

İbrahim KARADENİZ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

ÜYE

Solmaz KARAGÜR

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Şeyma BAL

Hasta hakları Birim Sorumlusu/ Kalite Verimlilik Direktörü

ÜYE

Şayma BAL

Kalite Birim Çalışanı

ÜYE

 

ÇALIŞAN GÖRÜŞ –ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

 

ADI SOYADI

ÜNVANI

EKİPTEKİ GÖREVİ

ASGARİ GÖREV

Uz. Dr. Murat Soner ÇİRKİNOĞLU

Başhekim

EKİP BAŞKANI

üGörüş, öneri ve şikâyetleri, düzenli aralıklarla (aylık periyotlarda) değerlendirmek

üÖncelikli olarak müdahale edilmesi gereken geri bildirimleri en kısa zamanda ele almak

üVeri analizleri ile ulaşılan bulguları üst yönetim ve ilgili birimler ile paylaşmak

üElde edilen bulgular neticesinde hangi iyileştirmelerin gerekli olduğunu tespit etmek ve önem düzeylerine göre bu iyileştirmelerin nasıl gerçekleştirileceğini planlanmak

üGörüş, öneri ve şikayeti bulunan çalışana gerektiğinde geri bildirimde bulunmak

İbrahim KARADENİZ

İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

ÜYE

Solmaz KARAGÜR

 

Müdür Yardımcısı

ÜYE

Şeyma BAL

 

Kalite Verimlilik Direktörü

ÜYE

Zeliha YAR

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu

ÜYE